#

Castillo de Ayódar


Ayódar

 

Restants de torre de caracter defensiu (tipo Atalaya) d'orige musulma del segle XV que formà part de l'antic castell d'AYODAR.
El castell d'AYÓDAR s'alça sobre un puig junt a la poblacio a l'atre costat del riu AYÓDAR. Consta de varis recints que foren transformant-se, en el temps, en un castell de tipo senyorial.
Actualment se conserva en un estat prou precari, excepcio de la torre de l'Homenage de planta quadrangular de regular estat. El restant d'estructures, molt arrasades, queden amagades baix la vegetacio. En l'interior de la torre hague al menys tres plantes i provablement atra mes. En cada planta va decreixent el gruixa dels murs en respecte a l'anterior. Queden restants d'una escala recolzada en la cantonada formada pels murs sur i este. Existixen finestres en tots els pisos. Estigue revestida en el seu interior en morter de calç i arena.


Dades


Més informació

Opposite the town centre towards the southeast.

It’s 500 metres from the town.

Ayódar Castle, visit old medieval structures