# # # # #

Paratge Natural Municipal de Sant Miquel


Vilafamés

Paratge Natural Municipal de Sant Miquel

El Consell, en la reunió del dia 5 d'octubre de 2007, va adoptar el següent acord:

L'espai de Sant Miquel posseeix mèrits per a la seva declaració com a paratge natural municipal: ecològics, paisatgístics, historicoculturals, i relacionats amb els usos recreatius i d'esplai.

El paratge es localitza al sud del terme municipal de Vilafamés, a la comarca de la Plana Alta.

Des del punt de vista geològic, la muntanya del Mollet se situa en l'àmbit de la Serra de Borriol o de Moró, pertany al Sistema Costaner Català, conjunt d'alineacions muntanyoses paral·leles al litoral, separades per valls molt àmplies, de fons aplanat i farcits de materials recents. En l'àmbit del paratge dominen els afloraments de materials del Triàsic, principalment dolomies i calcàries margoses.

La zona presenta un elevat valor ecològic, tant a nivell florístic com faunístic. En relació amb la vegetació, es destaca el predomini de pineda densa naturalitzat de pi blanc (Pinus halepensis), el sotabosc està compost per un matoll termòfil molt divers que es troba en un estat de conservació òptim. Pel que fa a la fauna, al paratge i el seu entorn s'han identificat gran quantitat d'espècies, de les quals es considera rellevant la presència, com a nidificants, del pit-roig (Erithacus rubecula) i del Pic garser gros (Picoides major). També destaca la comunitat de rapinyaires forestals, especialment per la presència de l'àguila de panxa blanca (Hieraaetus fasciatus), que en el Catàleg valencià de fauna amenaçada està inclosa en la categoria de vulnerable.

Els valors paisatgístics del paratge vénen donats per l'existència d'una massa boscosa termomediterrània ben desenvolupada que es recolza sobre un terreny format per materials geològics relativament singulars a la Comunitat Valenciana, i situada en un entorn degradat i antropitzat, el que li confereix gran qualitat paisatgística a nivell local.

Un altre aspecte destacable del paratge és el seu ús social. Les sendes i camins existents són àmpliament utilitzades per al desenvolupament d'activitats a la natura. En particular, es ressenya la romeria des de Vilafamés fins a l'ermita de Sant Miquel, que té lloc el quart diumenge de Quaresma i que s'ha catalogat com un bé de rellevància local.

Per tot això, i a iniciativa de l'Ajuntament de Vilafamés, la Generalitat, en l'exercici de les seves competències autonòmiques en la matèria, considera necessària la declaració d'un règim especial de protecció i conservació dels valors naturals d'aquest espai.

Més informació a:

www.agroambient.gva.es