#

El llac de Ribesalbes


Ribesalbes

El llac de Ribesalbes

El llac de Ribesalbes s'assentava sobre uns terrenys de calcàries corresponents a sediments marins del període cretàcic. El llac presentava una càrrega elevada de carbonats dissolts que precipitaven, de manera que conferia al llac unes condicions determinades. Les diferències de concentració de carbonats en l'aigua, unit a la diferència de densitats d'aquesta i l'estanquitat, establien masses d'aigua estratificada separades per les denominades quimioclines. També és determinant per a l'estratificació de l'aigua la temperatura de les masses de diferent densitat separades per les termoclines. Al fons d'aquest llac (segons Agustí et al., 1988, sembla ser que era bastant profund), existia una massa d'aigua aïllada pel que fa a la massa d'aigua superior. Aquesta massa aïllada, denominada monimolímnion, es mantenia gràcies a l'absència de corrents i a les clines que evitaven que es mesclara amb la massa d'aigua superior. Al monimolímnion no arribava la llum ni l'oxigen de les capes superiors; en aquest ambient, la matèria orgànica que es depositava al fons no es podia oxidar. Per aquest motiu, es produïa el pas de sulfat a àcid sulfhídric a causa dels bacteris reductors del sofre. La falta d'oxigen és el que determina l'absència de fauna bentònica i, gràcies a això, s'evitava la bioturbació, de manera que els sediments s'acumulaven en fines làmines i conservaven la fauna i la flora fòssil. S'ha determinat que el jaciment de la Rinconada correspon a les fàcies centrals del llac. S'arriba aquesta conclusió quan s'observen els estrats del jaciment, els quals presenten un sediment fi, possiblement llim dolomític, de manera que arriba a la part central del llac en suspensió i s'hi deposita per decantació. Els moviments de l'aigua en la superfície distribuïen les partícules de llim segons la grandària, de manera que les partícules majors van cap a les ribes i les més fines, cap al centre del llac.

Esquema del Layetteville Green Lake de Nova York, exemple típic de llac meromíctic amb monimolímnion, amb característiques anàlogues al llac de Ribesalbes. (D'Anadón, 1989)