#

Fonts


Espadilla

Fonts

Hi ha nombroses fonts amb propietats mineromedicinals que estan disperses per tot el terme municipal. Aquestes són la destinació d'atractives excursions. Són les fonts de Meli, de Sastre i la Piqueta.